Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

ZORG - VOLWASSENEN

Veel gestelde vragen

Het nieuwe PVF systeem is in januari gestart en vanzelfsprekend brengt dit heel wat vragen met zich mee: nieuwe procedures, nieuwe regels, nieuwe werking ... Al heel wat mensen kwamen in het loket langs voor een persoonlijk gesprek. Ieder gesprek is anders en de PVF uitleg wordt op maat van jouw dossier, jouw vraag gegeven.
Vanzelfsprekend zijn er ook heel wat gemeenschappelijke vragen en die proberen we hieronder te bundelen.

Hebt u zelf nog vragen, en wil u advies op maat van jouw dossier, dan kan u steeds een afspraak maken in ons loket.

U krijgt op dit moment reeds ondersteuning in onze organisatie?

Wat betekent het persoonsvolgend budget voor mij?

Jouw persoonsvolgend budget werd berekend op basis van de ondersteuning die je bij ons kreeg in eind 2016.
Dit betekent dat je met het budget, dat vermeld staat op je VAPH brief, je ondersteuning in de toekomst bij ons kan verderzetten zoals je gewoon bent.
Dit budget is nog maar een voorlopige berekening. Er werden nog een aantal herberekeningen aangekondigd.
Wie begeleiding krijgt in onze organisatie, mag halverwege 2018 een nieuwe brief verwachten.

Verandert er voor mij iets vanaf 1 januari?

Nee, er verandert voor jou dit jaar niets. Je begeleiding wordt verdergezet zoals je dat gewoon was en zoals vermeld in het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding en in je individueel ondersteuningsplan.
Wij hebben als organisatie ook beslist dat je wettelijke bijdrage in 2017 niet zal wijzigen.

Is het protocol verblijf, behandeling of begeleiding nog geldig?

Ja. Het ondertekende protocol verblijf, behandeling of begeleiding is dus nog steeds geldig. En dit tot een nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst wordt opgemaakt. Van zodra de definitieve punten bekend zijn, wordt de cliënt en alle betrokkenen uitgenodigd om te praten over een nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst. Dit houdt in dat dan bekeken wordt of de ondersteuning verder blijft lopen zoals gebruikelijk of de persoon nog andere ondersteuning wenst te betalen met dit budget. De individuele begeleiders en ortho-agogen zullen hierbij aansluiten. Dit om de realiteit van de ondersteuning af te toetsen aan de eventuele nieuwe vraag. Er zal een ondersteuningsaanbod op maat uitgewerkt worden, waar zowel cliënt als organisatie zich kunnen in vinden.

Ik krijg al ondersteuning maar heb nog geen geld ontvangen. Hoe kan dat?

Het vermelde budget komt niet automatisch op jouw persoonlijke rekening terecht.
Jouw budget werd onder de vorm van een voucher, waardebon, aan onze organisatie toegekend, zodat wij je huidige zorg voorlopig kunnen verder zetten.
Het budget staat wel op jouw naam, maar dient om je zorg te continueren. Je kan dit zien als een een "rugzakje" met middelen die dienen om je huidige ondersteuning binnen het VAPH verder te laten lopen.
Je huidige protocol van verblijf, behandeling of begeleiding loopt dus verder.
Later bij de opmaak va een nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst, kan bekeken worden om je budget eventueel op een andere manier te gebruiken.

Is het toegekende budget definitief?

Nee, de toegekende punten zijn voorlopige punten. Ze kunnen in de loop van het jaar nog wijzigen.
Wij hebben al verschillende keren vernomen dat de VAPH brieven niet altijd op hun bestemming geraken.
Wij adviseren u daarom om uw elektronisch dossier op mijnvaph.be regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Wijzigt er iets aan de wettelijke bijdrage?

Nee, voorlopig niet.
Het VAPH laat toe dat de wettelijke bijdrage nog behouden blijft tot en met 2020.
OC Sint Idesbald heeft beslist om de wettelijke bijdrage in 2017 niet te wijzigen.

Wat zijn de volgende stappen?

Van zodra jullie definitieve punten bekend zijn, zullen we je uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek zullen we uitleg geven over de nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst die we zullen afsluiten met jou.
Bij dit persoonlijk gesprek kunnen ook diverse zaken besproken worden, zoals: wil je op één of ander vlak meer of minder begeleiding? of is er budget voor meer begeleiding?, enz.
We zullen in de gebruikersraden uitleg geven over deze nieuwe manier van werken.

Uw begeleiding wijzigt van NRTH naar RTH?

Wat is het verschil tussen NRTH en RTH?

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, kortweg NRTH, is zoals het woord het zegt niet rechtstreeks toegankelijk. Om toegang te krijgen tot deze, meestal iets intensievere ondersteuning, moet je eerst de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB) doorlopen en moet je een attest hebben van het VAPH waarop je beperking wordt erkend. Vervolgens wacht je op je budget. Zonder PVB en attest kan je geen beroep doen op deze hulp.
Rechtstreeks toegankelijke hulp, kortweg RTH, is heel laagfrequente begeleiding, soms zelfs tijdelijk, rond één of enkele heel duidelijk afgebakende vragen. Je hebt hier geen attest van erkenning handicap  voor nodig. Je hoeft ook geen aanvraagprocedure te doorlopen.
Er moet wel spraken zijn van een vermoeden van handicap.  RTH begeleiding is bovendien ook betalend.

Waarom verander ik van NRTH naar RTH?

U kreeg eerder al ondersteuning door onze of een andere VAPH voorziening. Iedere keer u begeleiding kreeg of ondersteund werd, registreerde de begeleiding dit op de computer. 
Om de omzetting te kunnen maken naar de persoonsvolgende financiering, werd voor iedere cliënt de huidige ondersteuning omgezet in een persoonsvolgend budget. Dat budget komt overeen met de kost om jouw ondersteuning verder te zetten zoals je gewoon bent. Het VAPH heeft echter ook grenzen aan de budgetten gesteld. Indien je onder die grens valt, kom je dus niet in aanmerking voor een persoonsvolgend budget. Dit komt omdat je eigenlijk zo weinig ondersteuning kreeg, of nodig had, dat het VAPH er vanuit gaat dat jij je ondersteuning kan verderzetten op RTH basis. De manier van werken blijft hetzelfde. We komen ook even vaak langs als vroeger. 

Krijg ik als RTH-cliënt ook een budget?

Personen die RTH begeleiding krijgen, kunnen op dit moment geen beroep doen op een budget.
Het basis ondersteunings budget (BOB) werd maar aan een beperkt aantal mensen toegekend. Enkel mensen die op 31/12/2014 én 1/1/2016 op de centrale registratie zorgvragen (CRZ) stonden met een actieve vraag naar ondersteuning, krijgen op dit moment een BOB.
Binnen enkele jaren zal je wel een BOB kunnen aanvragen, maar enkel op voorwaarde dat je kan aantonen dat je ook effectief een beperking hebt. Hiervoor is dus wel weer een attest erkenning van handicap nodig van het VAPH. Dit moet je aanvragen bij een multi disciplinair team in de buurt.

Hoe controleren jullie mijn aantal contacten?

Iedere keer je begeleider bij je langs komt, of dat jij naar de bureau komt, zal je gevraagd worden om een registratieblad te tekenen.
Zo houden we bij hoeveel keer je al begeleiding kreeg en hoeveel je er nog kan krijgen.

U hebt nog geen ondersteuning?

Hoe lang moet ik wachten op mijn budget?

Dat is moeilijk in te schatten. Eerst en vooral is het belangrijk te weten in welke prioriteitengroep u zich bevindt. Er zijn 3 prioriteitengroepen, waarbij 1 de meest dringende groep is. Hier moet je ook het minst lang wachten. Groep 2 heeft een wachttermijn van middellange termijn. Groep 3 is de groep waar je langst moet wachten.
Daarnaast word je in de groep gerangschikt volgens aanvraagdatum. Er zijn al aanvragen die teruggaan tot in 2005. Op basis hiervan kan je zelf een inschatting maken over hoelang je nog zal moeten wachten.

Wat als mijn vraag dringender wordt?

Als u uw budget sneller nodig hebt, omdat uw situatie gewijzigd is, dan kan u ervoor kiezen om een herprioritering aan te vragen. U neemt dan contact op met uw mutualiteit en vraagt een herprioritering aan.

Hoe kan ik mijn budget besteden?

Je kan je budget op 3 manieren besteden: ofwel volledig in voucher, ofwel volledig in cash, ofwel een combinatie waarbij je voucher en cash combineert.
In het voucher deel, vertrouw je je volledige budget toe aan een vergunde zorgaanbieder. Enkel vergunde zorgaanbieders kunnen via vouchers werken. Voor deze manier van werken hoef je geen rekening te openen. De organisatie neemt contact op met het VAPH en het bedrag wordt rechtstreeks aan de voorziening toegekend. De vergunde zorgaanbieder zal de administratieve opvolging doen en krijgt daar ook een vergoeding voor. Hij zal zorgen dat je budget niet te snel opgebruikt en dat je het hele jaar door ondersteuning kan krijgen.
Bij andere zorgaanbieders kan je enkel cash betalen. Je opent dan zelf een rekening en vraagt het VAPH om hier je budget op te storten. Dit gebeurt enkel als je ook overeenkomsten kan voorleggen van diensten en/of personen die zorg voor jou gaan opnemen.
In je aanvraag aan het VAPH vermeld je hoeveel van je budget je denkt cash te gaan besteden. Het VAPH stort dan een voorschot ter waarde van één vierde van wat je denkt te besteden. Daarna storten ze doorheen het jaar regelmatig bij.
Wanneer je cash besteedt ben je zelf verantwoordelijk voor de administratieve opvolging. Je houdt een beheerstaat bij en maakt die over aan het VAPH ter controle, goedkeuring.
Wanneer je wenst te combineren dan sluit je een voucher overeenkomst af voor het deel je wenst te besteden. Voor het overige deel volg je de instructies die gelden voor een cash besteding.
De aanvraag formulieren vind je terug op de website van het VAPH.

Welke regels zijn er betreffende het besteden van het cash budget?

Met deze vraag kan u terecht bij één van de vijf bijstandorganisaties: Absoluut vzw, Alin vzw, MyAssist vzw, Onafhankelijk leven vzw, Zoom vzw.
De meeste van deze organisaties bieden infosessies aan, al dan niet tegen betaling. In deze infosessies behandele ze onderwerpen zoals: bestedingsregels PVB, beheerskosten PVB, prijzen voor ondersteuning bij vergunde en niet-vergunde zorgaanbieders, kenmerken van een goede overeenkomst met mijn zorgaanbieder, verhoging van een PVB, handig werken het MIJNVAPH portaal http://mijnvaph.be

Kan ik ondertussen andere hulp krijgen?

Jij kan, terwijl je wacht op de toekenning van je budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, al rechtstreeks toegankelijke hulp vragen. Natuurlijk zullen we je binnen de RTH ondersteuning niet de hulp kunnen bieden die je nodig hebt, maar we kunnen wel rond één of enkele dringende vragen aan de slag. vb. Je wil zelf je administratie beheren, en wil een systeem op jouw maat, dan kunnen we al organiseren. Of je bent op zoek naar een woning, maar weet niet goed waar te beginnen en wat te doen met alle papieren die daar bij komen kijken, dan is dit een vraag die we kunnen opnemen.

Wat is het vrij besteedbaar deel?

Het vrij besteedbaar deel is een deel van je budget dat je kan opvragen om vrij te besteden aan wat je wil. De hoogte van dit budget is afhankelijk van de budgetcategorie waar je je in bevindt (1800€ voor categorie I tot IV en 3600€ voor categorie V tot XII) . Jouw vrij besteedbaar deel wordt afgetrokken van jouw totale budget, het is dus geen som dat je erbovenop krijgt. Hou daar rekening mee in het bepalen van je zorgpakket. Het opvragen van je vrij besteedbaar deel kan als gevolg hebben dat de gevraagde zorg niet verder kan geboden worden.
Het vrij besteedbaar deel wordt niet automatisch toegekend. Je moet dit zelf opvragen. Dit kan op elk moment, op voorwaarde dat er nog voldoende budget beschikbaar is.
Informeer je bovendien eerst goed bij de betalingsinstanties of zij dit deel als inkomsten rekenen of niet. Dit kan namelijk invloed hebben of je belastingen of je leefloon of andere ...

Kan ik de kosten van mijn bewindvoerder betalen met mijn budget?

Het persoonsvolgend budget kan niet aangewend worden om kosten gerelateerd aan bewindvoering te betalen. Bovendien is PVB geen inkomen, dus ook de 3% regel kan niet toegepast worden op dit budget.
De cliënt kan er wel voor kiezen om zijn vrij besteedbaar deel aan te wenden om eventuele kosten te betalen.
Maar net zoals de betalingsinstanties, kan de bewindvoerder het vrij besteedbaar deel ook als inkomsten zien, en kan hij daar misschien wel de 3% regel op toepassen. Informeer je vooraf dus goed.

Wat als mijn zorgvraag wijzigt en het toegekende budget vermoedelijk niet meer voldoende zal zijn?

Als je merkt dat je toegekende budget niet meer voldoende zal zijn, dan kan je een méérvraag te stellen bij de mutualiteit of DOP. Let wel op. Het kan zijn dat je vraag naar een budget daarom een nieuwe aanvraagdatum krijgt en je dus een andere plaats krijgt in de rangschikking.
Het kan daarom interessant zijn om voor de verschillende zorgvragen ook een verschillende dringendheidsgraad te gebruiken in je aanvraag. Het is mogelijk om je budget op te splitsen naar een deel van je budget dat zéér dringend is, minimum noodzakelijk.
Voor meer informatie verwijzen wij door naar je mutualiteit of DOP.

Wie kan mij helpen bij het opmaken van mijn ondersteuningsplan?

Je kan je voor de opmaak van een ondersteuningsplan laten bijstaan door een Dienst Ondersteunings Plan (DOP), door maatschappelijk werkers van de mutualiteit of door gebruikersorganisaties. DOP en mutualiteiten hebben een beetje een eigen werkwijze en verwijzen daarom ook door naar elkaar als ze merken dat een vraag niet past bij hun werkwijze.
DOP specialiseert zich in meer complexe, onduidelijke vragen van personen die helemaal nog geen idee hebben van welke ondersteuning ze eigenlijk nodig hebben. Het traject bij DOP spreidt zich over een jaar. In een proces van vraagverduidelijking wordt door middel van meerdere diepgaande gesprekken, met jou alleen of samen met je netwerk, je vraag onder de loep genomen. Een OP opgemaakt door DOP wordt automatisch goedgekeurd door VAPH.
De mutualiteiten werken met de duidelijkere vragen. In maximum 5 gesprekken wordt een ondersteuningsplan opgemaakt. Het opgemaakte ondersteuningsplan moet wel nog voor goedkeuring aan het VAPH worden voorgelegd.

Kan ik, gezien de wachttijd voor een budget, al een aanvraag PVB doen voor een toekomstgerichte vraag?

Van het DOP kregen we hierop volgend antwoord.
Het feit of zij een ondersteuningsplan voor een toekomstgerichte vraag opsturen, hangt van 2 belangrijke criteria af, namelijk:
Heeft de cliënt de wil/mogelijkheid om het budget effectief te gebruiken op het moment dat het budget wordt toegekend (vanuit de veronderstelling dat dit binnen 1,5 à 2 jaar mogelijk zou kunnen zijn.
En zal de zorgvraag op het moment van toekennen, nog overeenkomen met de noden/wensen die in het ondersteuningsplan werden geformuleerd.

NIEUWS

Lees al het nieuws van Zorg Volwassenen »
Digitale Rondleidingen

Geplaatst op: 14/05/2020

Wou je binnenkort langs komen voor een intakegesprek, maar lukt het niet om het te organiseren met alle maatregelen die gelden? 
Geen nood. 
We plaatsten fotovoorstellingen van de werkingen van de volwassenenwerking op de website. 
Neem zeker eens een kijkje, en neem gerust contact op bij vragen. 


Lees verder »


FCB

Geplaatst op: 08/04/2020

Het wordt een vaste rubriek in de nieuwsbrief: cliënten die iets meer vertellen over hun hobby of interesse.
Ze laten ons even meegenieten van wat hen zo boeit en dragen hun enthousiasme over aan ons. 
Het is aanstekelijk hoe gepassioneerd en gedreven zij met hun hobby bezig zijn. 


Lees verder »RESERVATIE info- en advies loket volwassenen

In het loket kan je terecht voor advies, informatie en ondersteuning.
Onze begeleiders geven je uitleg over een handicap, bieden je hulp bij administratieve zaken, helpen je zoeken naar de gepaste hulp en geven, indien van toepassing, beperkte opvoedingsondersteuning.

Klik hier om een afspraak te maken »

KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN