Leeftijd: Doelgroep: Aanbod:

Zoek in Sint-Idesbald:

 

BUBAO

Type 9

Voor kinderen van 6 tot 13 jaar met autisme is er in de lagere school het Remi-project.

Kinderen met een autismespectrumstoornis hebben een eigen leerstijl. Zij hebben moeite met het ontdekken van samenhang en moeite met het generaliseren van wat ze geleerd hebben. Hun denken is vrij rigide en erg concreet.

Daarom is het belangrijk :

 • de instructie concreet en expliciet te geven
 • te visualiseren, want dit biedt veel leerlingen met autisme ondersteuning
 • de transfer van het geleerde te oefenen
 • ondersteuning te bieden bij het plannen en organiseren van hun werk
 • het leren omgaan met veranderingen

Dit alles kan door het werken in de LOC’s, leerproces ondersteunende crea. Binnenkort worden ook ouders bij de LOC’s betrokken in de LOCO’s.
Deze kinderen hebben ook ondersteuning nodig bij de sociale interactie. De communicatie met hen vraagt veel verduidelijking.
De leerkracht ondersteunt de leerlingen via sociale vaardigheidstraining:

 • aan de hand van sociale leerverhalen
 • occasioneel zoals bij het gezamenlijke vertelmoment
 • aan de hand van sociale scripts oplossingen bieden voor problemen die leerlingen ondervinden

Onze aandacht gaat ook naar hun behoefte aan een veilige en voorspelbare (leer)omgeving en structuur in ruimte, tijd en activiteiten. Vanuit een veilige structuur is belangrijk dat de autonomie van de leerling bevorderd wordt en dat de leerling zich competent voelt. De leerkracht voorziet in deze noden door:

 • te werken met dagritmekaarten en kalenders
 • de klas in te delen in ruimtes met verschillende functies: luisterhoek, individuele werkhuisjes ( indien nodig ), grote tafel voor groepsactiviteiten, muzische hoek.
 • keuzeactiviteiten aan te bieden zodat de leerling zelf kan bepalen wat hij wil doen
 • per leerling zijn noden, behoeften en angsten kennen zodat er rekening mee gehouden kan worden

Leerlingen met een autismespectrum stoornis stellen hun eigen eisen aan de inhoud en vormgeving van het onderwijs. Omdat de leerlingen behoefte hebben aan duidelijkheid en structuur kan gebruik worden gemaakt van verduidelijkende hulpmiddelen en materialen.
De leerkracht voldoet aan deze eisen door:

 • het gebruik van pictogrammen die overal terug te vinden zijn (ook op uitstap).

 In de klas: dagritmekaarten die alle activiteiten van de dag zichtbaar maken, individuele sociale scripts waarmee een leerling een moeilijke situatie toch aandurft, plaatsaanduidingen die ieder voor deel van de klas een duidelijke functie weergeeft
 Op de speelplaats: waar ze verschillende zones afbakenen en hun functie in één oogopslag duidelijk maken

 • het gebruik van stappenplannen. Hiermee weten de leerlingen wat van hen wordt verwacht en hoe ze te werk moeten gaan.
 • checklijsten te gebruiken
 • leermethodes en toetsen aan te passen aan de leerlingen, want niet alle methodes zijn even geschikt

De auti werking steunt op multidisciplinair teamwerk .
De klastitularissen, vakleerkrachten en de paramedici maken samen deel uit van het multidisciplinair team. Elk kind wordt individueel benaderd, de zorgvraag wordt in kaart gebracht. Het individueel handelingsplan wordt besproken samen met de opvoeders en orthopedagoog van de leefgroep. Op deze bespreking worden ook de ouders uitgenodigd. We streven immers naar een optimaal overleg tussen de ouders en de school.

NIEUWS

Lees al het nieuws van BuBaO»
Facebookpagina

Geplaatst op: 10/10/2017

Vanaf nu heeft onze school een eigen Facebookpagina!   

Of liever gezegd : 2 pagina's; eentje per vestigingsplaats.

vanaf nu kan je daar terecht voor alle nieuwsberichten ivm onze school;

Ook foto's en filmpjes zullen er regelmatig gepost worden.


Lees verder »


KALENDER

  BEKIJK DE PUBLICATIES   LOG IN